Algemene voorwaarden

Alle producten worden met de beste zorg verpakt, indien u iets wil retourneren : 

Cosmetica

 • Angelique  hanteert regels voor retourneren. U heeft voor al uw bestellingen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is.
 • De producten moeten in de originele verpakking en niet geopend terug verstuurd worden, ook de plasticfolie.  De retourkosten zijn voor eigen rekening.
 • Make-up wordt niet omgeruild omwille van hygiënische redenen!

Kledij 

ANNA & VICTORIA

Artikel 1      Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2      Identiteit van de verkoper

Anna & Victoria
Victor Frislei 9
2970 ‘S-Gravenwezel
België
E-mail: hello@angeliquevandewinkel.be
BTW: BE0462153233

Artikel 3      Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig in ,
 5.  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4      Het aanbod en uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via  PayPal en  online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Bevestig je je bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.
 5. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Anna & Victoria  bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5      Herroepingsrecht

 1. Bij het aankopen van goederen en/of diensten bij Anna & Victoria, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om goederen te retourneren.
 2. Het retourneren van je bestelling is op eigen kosten. Verder vragen wij uitdrukkelijk het retourformulier op onze website te downloaden, in te vullen en bij je retour te sturen.
 3. Nadat we je bestelling binnen de 7 dagen hebben teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde artikelen terug naar dezelfde rekening waarmee je hebt betaald bij het plaatsen van je bestelling. Hiervoor hebben wij 14 dagen de tijd.
 4. Indien je gebruik wil maken van het herroepingsrecht verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn, ook dient het prijs-etiket nog bevestigd te zijn aan het item.
 5. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je pakket kan geretourneerd worden via de post of een koerier.

Artikel 6      Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht kan enkel door de ondernemer uitgesloten worden indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 7      De prijs

 1. Gedurende de looptijd van de aanbieding worden de prijzen van producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw, taksen en diensten. Buiten de verzendkost die wij aanrekening worden er geen extra kosten aangerekend. Deze kost vermelden we altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

Artikel 7      De prijs

 1. Gedurende de looptijd van de aanbieding worden de prijzen van producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw, taksen en diensten. Buiten de verzendkost die wij aanrekening worden er geen extra kosten aangerekend. Deze kost vermelden we altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

Artikel 8      Betaling

 1. Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmodules op onze website.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

Artikel 9      Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Indien een product beschadigd of defect is verzonden zullen wij de retourkosten voor onze rekening nemen. Indien de klant meerdere items wenst te retourneren en hierbij de kosten voor het retourneren hoger zijn, vergoeden wij nog steeds enkel het product dat beschadigd/defect is.

Artikel 10    Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je bij je bestelling hebt aangegeven. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 2. Wanneer een artikel in voorraad is, wordt het binnen de 2 tot 4 werkdagen geleverd op uw leveringsadres. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Indien wij niet verwittigen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug op de rekening waarmee jij je bestelling hebt geplaatst.
 4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk (binnen 3 dagen na ontvangst) melden.
 5. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 11    Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 12    Intellectuele eigendommen

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 13    Klachtenregeling

 1. Indien je een klacht zou hebben over onze diensten en/of producten, kan je ons contacteren via info@cestelle-boutique.com. Wij doen er alles aan om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen. Indien deze behandeling langer duurt dan 14 dagen ontvang je een antwoord met een tijdsindicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Contacteer ons via hello@angeliquevandewinkel.be en wij helpen jou graag verder.

Warme groet,

Anna & Victoria

0
0
Je winkelmand
Je winkelmand is leegTerug naar de shop
Calculate Shipping